זכויות או לא להיות – פעילויות בנושא זכויות ילדים

פורסם בתאריך 15 בדצמבר 2003
מתוך "זכויות או לא להיות – ספר פעילויות: מדריך לכל מורה בנושא זכויות אדם", שנכתב ע"י מחלקת החינוך של האגודה בשנת 2004, ומיועד לבתי הספר העל-יסודיים ולחטיבות הביניים. להלן הפרק הרביעי – פעילויות בנושא זכויות ילדים.

מטרת הפעילויות להעלות את המודעות לקשר בין זכויות ילדים לבין זכויות אדם בכלל, ולייחודיות של זכויות ילדים – מה מייחד את קבוצת הילדים, מה מייחד שמירה על זכויותיהם ומה האיזונים המיוחדים הנדרשים בהגנה על זכויות ילדים. יושם דגש על זכותם של ילדים לגדול ולהתפתח בתנאים טובים (ובכלל זה הזכות לחינוך), על זכותם של ילדים להגנה, למשפחה ועוד.


רקע כללי על זכויות ילדים ניתן למצוא אצל אלמוג, ש. (1997), זכויות של ילדים, ירושלים: הוצאת שוקן, פרק 1. למקורות נוספים ראו ברשימה הביבליוגרפית הבסיסית בספר זה.

פעילות מס` 1: האמנה בדבר זכויות הילד


מבוסס על פעילות מתוך ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם – מדריך למורה, משרד החינוך, המזכירות הפדגוגית, 2000.


מטרות:

 • להכיר את "האמנה בדבר זכויות הילד".
 • לפתח מודעות לזכויות היסוד שילדים וילדות זכאים להן כבני אדם, מרגע הלידה, ללא יוצא מן הכלל, ללא כל הבדל והפליה, ובלא קשר לתלות במבוגרים.


מסגרת הפעילות:

45-90 דקות


גודל הקבוצה:

עד כיתה


עזרים:

עותקים של "האמנה בדבר זכויות הילד", בריסטולים, צבעים

הנוסח הרשמי של האמנה בדבר זכויות הילד מצוי, בין השאר, באתר האגודה לזכויות האזרח: www.acri.org.il/hebrew-acri/engine/story.asp?id=121.
שימו נא לב, כי על פי סעיף 1 באמנה, "ילד פירושו כל יצור אנוש מתחת לגיל שמונה-עשרה, בלתי אם נקבע גיל הבגרות קודם לכן על פי הדין החל על הילד". מכאן שהאמנה נסבה גם על זכויות האדם של הנוער בגילאי חטיבת הביניים. למידע עשיר נוסף, ראו גם באתר ועדת האו"ם לזכויות הילד: http://www.unhchr.ch/html/menu2/6/crc/


מהלך הפעילות:

1. ספרו לכיתה כי יש אמנה, שאישררו מדינות שונות ברחבי העולם, ובה מרוכזות זכויות המגיעות לכל הילדים והילדות בעולם באשר הם. הציגו את השאלה: לשם מה יש צורך באמנה המרכזת את זכויות האדם שיש לילדים ולילדות? מה מאפיין ילדים וילדות? ומדוע ראוי לתת להם/ן הגנה?
2. חלקו את הכיתה לקבוצות. כל קבוצה תקבל סעיף אחד של האמנה. עליה להסביר את תוכן הסעיף, להגדיר את הזכות, ולפרט את הסכנה שבאי שמירה על הזכות הזו מצד החברה. הקבוצות יכינו את הסעיף להצגה בפני הכיתה (באמצעות כרזה, מצגת, אירוע, המחזה, בית משפט וכדומה).
3. הקבוצות יציגו במליאה את תוצרי לימוד הסעיפים (אפשר לאסוף אל כל עבודות הכיתה ל"ספר הזכויות של ילדים ושל ילדות").


פעילות מס` 2: זכויות הילד והילדה בבית הספר


מטרה:

לברר את מקומן של זכויות הילד והילדה במסגרת בית הספר


מסגרת הפעילות:

45-90 דקות


גודל הקבוצה:

עד כיתה


עזרים:

עותקים של "האמנה בדבר זכויות הילד"


מהלך הפעילות:

1. קראו את סעיף 28.2 באמנה בדבר זכויות הילד: "המדינות החברות ינקטו את כל האמצעים המתאימים כדי להבטיח כי המשמעת בבתי הספר תונהג באופן המתיישב עם הכבוד האנושי של הילד, ובהתאם לאמנה זו".
2. בקשו מהכיתה ליצור רשימה של כללי המשמעת הנוהגים בבית הספר, הן אלה שבכתב והן אלה שבעל פה.
3. חלקו את הכיתה לקבוצות. כל קבוצה תבחר כלל ותנתח אותו בשפת זכויות: מה מטרת הכלל (על מה הוא מגן)? אלו זכויות של הילד/ה נפגעות? האם הפגיעה מוצדקת? האם אפשר לצמצם את הפגיעה?
4. הקבוצות יציגו את הניתוח בפני הכיתה.

שאלות לדיון:

 • מדוע צריך משמעת?
 • מדוע האמנה מתייחסת למושג "משמעת" כמובן מאליו בבית הספר (כאן המקום לדון ב"וויתור" על זכויות אדם, שנועד להסדיר את החיים החברתיים)?
 • מדוע צריכה דמוקרטיה להגביל זכויות (בעיקר של הרוב)?
 • אלו חוקים קיימים פוגעים בזכויות אדם? מה סיבת הפגיעה (יש מקרים מוצדקים – מסים על הכנסות, ויש מקרים שאינם מוצדקים כמו חוקי האפרטהייד בדרום אפריקה)?


פעילות מס` 3: זכויות וחובות בבית הספר


מבוסס על פעילות מתוך ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם – מדריך למורה, משרד החינוך, המזכירות הפדגוגית, 2000.


מטרות:

 • לעורר מודעות ליחסים בין זכויות לבין מסגרת חברתית
 • לטפח אקלים כיתתי ובית ספרי, המעודד את הפרט לאחריות חברתית
 • להבין את המושג "זכויות מתנגשות"


מסגרת הפעילות:

45-90 דקות


גודל הקבוצה:

עד כיתה


מהלך הפעילות:

1. הציגו שתי שאלות לדיון:

 • מה הכוונה ב"הפרת זכויות אדם"?
 • האם קיים קשר בין זכויות האדם לבין חובותיו?

2. חלקו את הכיתה לקבוצות. כל קבוצה תקבל אירוע לניתוח.
הציעו שאלות מנחות לניתוח:

 • מה הרעיון המועלה בסיפור?
 • באלו זכויות מדובר?
 • מה עמדתנו?

רצוי להציע אירועים הקרובים לעולמה של הכיתה או לעולמו של בית הספר, או לאפשר לקבוצות להציע או לחבר בעצמן סיפורי אירוע.
להלן דוגמאות לסיפורי אירוע:

הגיעה שמועה להנהלת בית הספר, שלמספר תלמידים יש אולרים בתיקיהם. הנהלת בית הספר החליטה לבדוק את תיקי התלמידים. הכינו את טיעוניהם (אפשר לעגן אותם ב"הכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם", או ב"אמנה בדבר זכויות הילד")
מה יכולה הנהלת בית הספר לטעון בתגובה? האם יש סעיפים בהכרזה או באמנה, התומכים בעמדת ההנהלה?
כיצד לדעתכם יש לנהוג באירוע מעין זה, בהתחשב בכל הנימוקים?

בבית הספר התגלו מקרים של השחתת ציוד ושל ציור על קירות השירותים. לא נמצאו מי שהסכימו לקבל את האחריות למעשים. מנהלת בית הספר החליטה לבטל את מסיבת פורים, שאמורה הייתה להתקיים באותו שבוע.
הכינו טיעונים נגד החלטת מנהלת בית הספר (אפשר לעגן אותם ב"הכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם", או ב"אמנה בדבר זכויות הילד")
מה הן ההצדקות של ההנהלה לצעד המתואר? ומה יכולה מנהלת בית הספר לטעון בתגובה האם יש סעיפים בהכרזה או באמנה התומכים בעמדת המנהלת?
כיצד לדעתכם יש לנהוג באירוע מעין זה, בהתחשב בכל הנימוקים?

3. כל קבוצה תציג את האירוע שקיבלה/חיברה, את הטיעונים, את הצדדים השונים של הדילמה, זכויות מול חובות ותרחישים אפשריים.

שאלות לדיון:

 • אלו זכויות אדם מעורבות בסיפורים? ושל מי הזכויות הללו?
 • מה הוויתורים הנדרשים מצד הפרט כדי לקיים מסגרת חברתית? מדוע יש צורך בוויתורים אלה?
 • אלו דוגמאות קיימות למסגרות דומות, הדורשות מהפרט ויתורים למען הסדרים חברתיים (בית הספר, המדינה)? מה הם הגופים, בתוך המסגרות הללו, האמונים על "פגיעה מוסדרת" בזכויות האדם של הפרט?
 • איזה "קו אדום" נוכל להציב בין פגיעה מוצדקת בזכויות האדם של הפרט לבין כזו שאינה מוצדקת? מי ראוי שיקבעו מה היא פגיעה מוצדקת?
 • איך ניתן למזער את הפגיעה בזכויות האדם של הפרט?


לתגובות והערות על הפעילויות ולהזמנת החוברת אפשר לפנות דרך עמוד "צרו קשר".

על הספר "זכויות או לא להיות" ועל התפיסה החינוכית שמנחה אותו, כולל קישורים לפרקים

לשיתוף והדפסה:
 • Print
 • Facebook
 • Twitter
 • email

תגיות:

קטגוריות: מערכי פעילות

הוספת תגובה